УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Main Article Content

Yu. O. Ulianchenko
S. I. Vasylishyn
V. A. Yefanov
I. V. Skolotii

Анотація

Розглянуто теоретичні передумови і практичні аспекти формування й ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств. Установлено, що сучасна практика управління формуванням і використанням оборотних активів у сільському господарстві потребує суттєвого перегляду форм, методів, принципів та інструментів його здійснення, забезпечуючи високий рівень рентабельності та фінансової стійкості. Проаналізовано склад і структуру оборотних активів різних галузей економіки. Проведено вибіркове обстеження  діяльності 362 великих і середніх сільськогосподарських підприємств Харківської області, діяльність яких суттєво впливає на загальні показники регіону в цілому. Для виявлення впливу частки власних оборотних засобів у джерелах їх формування на фінансову стійкість за основними її показниками застосовано метод аналітичного групування. Зафіксовано тенденцію, за якої зі збільшенням частки власних оборотних засобів у джерелах формування простежується тенденція до поліпшення фінансової стійкості обстежених підприємств. Установлено, що повна відмова від залучених і позикових джерел значно зменшує показники маневреності власного капіталу і власних оборотних коштів, що вимагає оптимізації структури джерел їх фінансування. Досліджено взаємозв`язок між співвідношенням оборотних активів та основних засобів і тенденціями до зміни ефективності використання оборотних засобів аграрних підприємств Харківської області за 2015–2016 рр. залежно від глибини  їх спеціалізації та доведено скорочення тривалості обороту оборотних засобів зі зростанням частки оборотних активів.

Запропоновано концептуальну модель політики управління оборотними активами аграрного підприємства, яка полягає в органічній єдності цілей, принципів, методів, підсистем, інформаційного забезпечення реалізації організаційно-економічного механізму ефективного використання оборотних активів. Обґрунтовано, що пропоновані складові цього механізму не вичерпні, а їх реалізація не є останнім етапом у системі фінансового менеджменту аграрних підприємств, а лише частиною складної та багатокомпонентної політики управління оборотними активами.

Article Details

Як цитувати
Ulianchenko, Y. O., Vasylishyn, S. I., Yefanov, V. A., & Skolotii, I. V. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(27), 259–267. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154204
Розділ
Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту
Біографії авторів

Yu. O. Ulianchenko, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків, Україна;

д-р н. з держ. упр., професор,

S. I. Vasylishyn, ХНАУ імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна;

к.е.н., 

V. A. Yefanov, СНАУ, м. Суми, Україна;

к.е.н., доцент,

I. V. Skolotii, ХНАУ імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна;

к.е.н.,