Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬСЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній відповідності тематичному спрямуванню Збірника, дотриманню норм академічної доброчесності, встановлених вимог щодо структури і змісту.

Матеріали подаються до Редакції через систему електронного подання на цьому сайті. Можливість подавати наукові статті на розгляд редакційної колегії мають лише зареєстровані користувачі.

УВАГА! Обговорення поданих матералів, результатів рецензування, подання додаткових і доопрацьваних матеріалів статей здійснюються виключно через кабінет автора на цьому сайті. Всі версії статті, доповнення й доопрацювання надаються авторами в одному поданні, зареєстрованого у системі (без створення нового подання).

Керівництво для авторів з використання системи електронного подання.

При поданні наукової статті авторами обов’язково мають бути уведені та завантажені в систему вихідні метадані та матеріали статті в електронній формі:

 1. Мова публікації (відповідає мові основного тексту статті);
 2. Розділ, до якого подається стаття;
 3. Назва статті (двома мовамиукраїнською та англійською);
 4. Анотація (двома мовами – українською та англійською; обсягом не менше 1800 символів), що фактично є стислим викладом статті, її реферуванням із зазначенням наприкінці кількості формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);
 5. Відомості про всіхавторів статті (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID);
 6. Ключові слова (українською та англіською мовами, 5-8 слів), кожне з яких має бути уведене у систему окремо, а не загальним переліком;
 7. Перелік посилань (References);
 8. Файл із текстом статті (із назвою статті, але за виключенням метаданих, що подаються в окремому файлі, для забезпечення можливості сліпого рецензування) у форматі doc, docx, rtf.
 9. Файл з метаданими статті у форматі doc, docx, rtf, в якому міститься інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина, що розміщуються послідовно українською а англійською мовами та включають у себе:
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) та Алфавітно-цифрової класифікаційної системи з економічної літератури (JEL)
 • відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID);
 • назва статті;
 • анотації українською та англійською (Abstract) мовами (обсягом не менше 1800 символів);
 • ключові слова (5-8 слів);
 • кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, библ.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);

Приклад оформлення статті

Для публікації приймаються статті, що відповідають таким вимогам:

1. Стаття має бути написана на актуальну проблематику, містити результати глибоких досліджень та пояснення отриманих наукових висновків.

2. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень, відредагованим, не містити граматичних помилок, ретельно вивірений автором. Стаття має бути написана українською або англійською мовами, публікується мовою оригіналу. Стаття має відповідати тематичній спрямованості Збірника.

3. Основний текст статті (без врахування метаданих) має містити всі конструктивні елементи (у визначеному нижче порядку), які починаються із зазначення відповідної назви, виділеної жирним шрифтом:

Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її актуальність, зв’язок з важливими науково-практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій (зв’язок з актуальними дослідженнями та публікаціями, у яких започатковано розв’язання поданої проблеми й на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; під час проведення аналізу доцільно використовувати іноземні роботи та акцентувати, як вирішується дана наукова проблема за кордоном; має містити обов’язкові посилання на використану літературу).

Постановка завдання (формулювання мети і/або завдань дослідження).

Матеріали і методи дослідження (ґрунтовний опис методів та засоби, за допомогою яких отримані наукові результати відповідно до визначеної мети і завдань, який передбачає можливість відтворення ходу дослідження іншими науковцями. Під час використання загальноприйнятих методик необхідно надати посилання на відповідні нормативно-технічні документи, довідники, попередні статті);

Результати дослідження (виклад основних матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

Обговорення або дискусія (аналіз власних результатів авторами, порівняння їх з аналогічними результатами інших досліджень за тематикою статті, визначення обмежень застосуванню власних висновків);

Висновки (наукова новизна, теоретична та практична важливість досліджень, соціально-економічні ефекти, що виникають від впровадження наукових результатів, перспективи подальших досліджень у цій галузі);

Література.

Для авторів з України та змішаних авторських колективів за участю іноземних авторів. Список використаної літератури повинен бути складений відповідно до Українського стандартного бібліографічного опису (ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). Для всього вихідного матеріалу повинні бути відповідні посилання. У тексті порядковий номер першоджерела вказується у квадратних дужках. Оригінальні джерела вказуються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Список літератури обовʼязково доповнються його викладом відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного APA-2010 англійською мовою (References). Кількість джерел має бути не менше 10, з яких не менше половини – іноземні джерела та/або джерела з баз SCOPUS або Web of Science. Назва джерела в посиланнях розміщується в порядку цитування в тексті (не в алфавітному порядку). Посилання на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не допускається.

Для іноземних авторів (без співавторів з України) вимоги викладені на аналогічній сторінці англійською мовою.

Подяка. Необов'язковий розділ, в якому висловлюють подяку особам за певний внесок в публікацію, якого проте недостатньо для включення цих осіб до співавторів публікації. Також вказують наукові гранти, завдяки яким виконано дослідження.

1. Обсяг статті 8-14 сторінок формату А4 (Times New Roman 14 пунктів, одинарний інтервал, поля: 2 см, відступ абзацу – 1,25 см.

2. Документ має бути в MS Word. Не використовувати нумерацію сторінок та автоматичні переноси.

3. Всі нетекстові об’єкти мають бути створені за допомогою текстового редактора Word, формул – за допомогою редактора формул, діаграми та графіки – за допомогою Graph або Excel. Весь графічний матеріал має бути чорно-білим, заповнення виконано штрихуванням. При складанні схем, графіків і формул необхідно використовувати Times New Roman, 14 пунктів.

4. Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схем, малюнків, графіків, діаграм) – мінімальною (вона застосовуються лише у разі, якщо дозволяють покращити зміст статті, краще і глибше зрозуміти її значення.

5. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер і короткий виразний заголовок, що висвітлює тему та зміст таблиці. Таблиці не повинні виходити за межі полів сторінки.

6. Якщо є ілюстрації, їх необхідно додатково подати окремими файлами у форматі, в якому вони були виготовлені. Якщо ілюстрації зроблені за допомогою програми Corel Draw, необхідно надати файли у форматі *.cdr. Якщо ілюстрації скануються — у форматі *.tif тощо.

7. Цитування, таблиці, ілюстрації, всі дані подаються з посиланням на джерело. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело (Джерело: ….). Для позначень слід використовувати шрифт: Times New Roman, 10 пунктів.

Наукова редакційна колегія забезпечує внутрішню та зовнішню рецензію статті. У разі негативної рецензії стаття може бути повернута автору для доопрацювання або може бути відхилена. Статті, видані з відхиленнями від цих вимог, розглядатися не будуть. Редакція має право скорочувати та виправляти статті.

У разі виникнення питань щодо процедури подання статей через електрону систему, просимо звертатися на електронну адресу:  fkd@fta.org.ua

УВАГА! За наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, відсутності всіх метаданих, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

СТАНДАРТИ І НОРМИ ПОВЕДІНКИ АВТОРІВ

До публікації у Збірнику автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакційною колегією Збірника.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Надані авторами матеріали не повинні містити образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, які можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях, достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат.

Автори для публікації у Збірнику мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати власних досліджень з питань, які відповідають тематичній спрямованості збірника «ФІНАНСОВО-КРЕДНИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики».

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах.

Автори для публікації повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших виданнях статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів.

Подання статей авторами означає автоматичне погодження з редакційною політикою видання і проходженням процедури подвійного таємного рецензування.

Автори наукових статей зобов’язуються:

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію;

– підписати угоду про передачу авторських прав після прийняття статті до друку в збірнику «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики».

Публікації Збірника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі без письмового дозволу видавця.

Про необхідність отримання друкованих примірникиів з відповідною оплатою їх виготовлення та пересилання Новою поштою слід попереджати редакцію завчасно за електронною адресою редакції: fkd@fta.org.ua.