Видавець та засновник – Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХАЛЬЯНС" дотримується принципів прозорості та найкращої практики в науковому видавництві, заснованих на стандартах відкритого доступу до наукової літератури, проголошених Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI), «Нормах поведінки і найкращої практики для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), а також «Етичним кодексом ученого України».

Видавець прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Усі учасники видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки. Політика етики видання спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів.

Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.

Наукова стаття має відповідати вимогам Збірника.

Редакція Збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються на сайті Збірника.

Для публікації в Збірнику автором (одним з соавторів, визначених колективом авторів як контактна особа для взаємодії з редакцією) через електронну систему сайту

Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента. Редакція Збірника зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Статті публікуються на платній основі. Гонорар за опубліковані статті не виплачується. Збірник є безгонорарним виданням.

Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються. Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.

Матеріали і статті не повертаються.

Для виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти, застосовується механізм  відкликання тексту наукової статті (ретракція).

Основні принципи, на яких базується редакційна політика Збірника:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– суворе дотримання графіку виходу Збірника.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії Збірника за їх згодою.

Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

– визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

– пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними, особиста критика автора(ів) наукової статті є недоречною. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Редакція Збірника веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу Збірника та індексів цитування його авторів.

Збірник видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті Збірника в електронному вигляді.

Редакція Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень:

– опублікувати без змін;

– опублікувати з незначними змінами;

– відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);

– відмовити (якщо потрібна значна переробка; але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);

– відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів наукової статті, співавтори наукової статті, а також ректори і проректори закладів вищої освіти, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, в яких працюють автори наукової статті.

ПОЛІТИКА ПРО ПОРУШЕННЯ ПОВЕДІНКИ В ДОСЛІДЖЕННІ

Редакція Збірника дотримується процедури розгляду відповідей (скарг) автора на зауваження рецензента та оперативно реагує на дані відповіді (скарги) й забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними авторами.

Відповіді на зауваження (скарги) в письмовому вигляді автори наукової статті подають до редакції Збірника, яка розглядає їх у встановлений термін.

Редакція Збірника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Збірнику, повністю відповідають нормам етики.

КОРЕКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ВІДКЛИКАННЯ ПОДАНИХ СТАТЕЙ

Редакція Збірника вживає необхідні заходи у випадку виявлення порушення, та не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень.

Редакція Збірника етично намагається не допускати непередбачуваних випадків, дотримується Норм видавничої етики й докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання етичних проблем між авторами наукових статей та ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС».

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Редакція Збірника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Збірнику, повністю відповідають нормам етики.

ПОЛІТИКА КОНФЕНДЕНЦІЙНОСТІ

Редакція Збірника використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства. Редакція Збірника захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція Збірника керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються розумно для підтримки процесу опублікування на сайті матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта Збірника.

Редакція Збірника не має права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.